Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

29 kwietnia 2022

Pobierz plik pdf

MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W MOŃKACH

 ogłasza:

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dolistowie Nowym w gminie Jaświły (powiat Moniecki, województwo Podlaskie), oznaczonej geodezyjnie jako działkę nr 281/3 o pow. 0,3225 ha obręb Dolistowo Nowe 0004, zapisanej w księdze wieczystej BI1B/00067379/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach.

 Cena  wywoławcza  do przetargu wynosi:  300 000 zł netto

 1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę we wskazanym terminie   i  wysokości.

2.Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach , ul. Mickiewicza 62, pokój nr 1  parter do dnia  10.05.2022r do godz.14.00.

3.Oferta winna zawierać:

–        imię i nazwisko oferenta ( nazwa instytucji) wraz z podaniem adresu lub siedziby,

–        datę sporządzenia oferty,

–        oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty,

–        oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym  i  faktycznym nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

–         dowód odpowiedniego pełnomocnictwa  w przypadku gdy  oferent z niego korzysta,

–         dokumenty wiarygodności oferenta : w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających  osobowości prawnej  a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego,

–          osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

–         osoby fizyczne uczestniczące w przetargu prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej winny ponadto przedłożyć umowę spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki, pozwalające na nabycie nieruchomości. Natomiast osoby fizyczne uczestniczące w przetargu prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć zaświadczenie o wpisie w CEIDG w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 1. Otwarcie ofert nastąpi wdniu 16.05.2022r o godz.10.00w sali nr 2 Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach , ul. Mickiewicza 62
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę za nabycie nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca.
 3. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie podany w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy.
 4. Sprzedający sprzedaje nieruchomość  zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków
 5. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9.Prezes  Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach, zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert bez podania uzasadnienia.

12.Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Adam     Naumczuk, tel. 85 7278326, e – mail: a.naumczuk@msm-monki.pl

 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach, ul. Mickiewicza 62, 19 – 100 Mońki, tel. +48 (85) 727 83 00, e-mail: sekretariat@msm-monki.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu realizacji procedury przetargowej związanej

ze sprzedażą nieruchomości i realizacji umowy sprzedaży nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO)

 1. Pani/Pana dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.
 2. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.
 3. Posiada Pani/Pan:
 4. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 5. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie wpływa na rozstrzygnięcie niniejszego przetargu;
 6. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 7. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest ustawowym warunkiem, umożliwiającym uczestnictwo w przetargu, a ich niepodanie skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w przetargu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.