Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach ul. Mickiewicza 62 19-100 Mońki

Dane przetwarzane są w celu:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji);
 • ustalania zasadności, obrony i dochodzenia roszczeń co jest uzasadnionym interesem administratora

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b, f (umowa, uzasadniony interes administratora) RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP lub PESEL, REGON)
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe (telefon, email)
 • nr konta
 • inne dane niezbędne wg przepisów prawa

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 •  organa władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa
 • banki na potrzeby wypłaty należności i zobowiązań
 • nasi partnerzy współpracujący na zasadzie umowy powierzenia (firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT, firmy windykacyjne, obsługa prawna, lustratorzy i biegli rewidenci)

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 • kontrahenci współpracujący na podstawie umów – 6 lat od zakończenia umowy
 • kontrahenci bez umów – 6 lat od ostatniej faktury

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody jeśli takowa była wydana

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz